Stanovy

Stanovy Kynologické záchranné jednotky České republiky, o.s.

Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Název: Kynologická záchranná jednotka České republiky, o.s.
1.2 Zkratka: KZJ ČR, o.s. (dále jen KZJ)
1.3 Sídlo: Moldavská 532/13, 625 00 Brno
1.4 Působnost: Česká republika
1.5 KZJ je: – dobrovolným, otevřeným občanským sdružením neziskového charakteru
– organizací úzce spolupracující s Českým červeným křížem, Svazem záchranných brigád kynologů ČR a dalšími organizacemi, zabývajícími se záchranou lidského života
– zástupcem svých členů ve vztahu k FSTK Brno

Článek 2
Poslání

2.1 KZJ se zabývá výcvikem záchranných psů
2.2 sdružuje kynology záchranáře a zabývá se jejich využitím v praxi
2.3 umožňuje svým členům zkouškovou a sportovní činnost ve svém oboru
2.4 připravuje své členy na atesty Ministerstva Vnitra České Republiky (dále MV ČR)
2.5 vytváří svým členům podmínky pro zdokonalování jejich odbornosti formou soustředění, společnýchcvičení a cvičení s jinými složkami IZS

Článek 3
Organizace

3.1 KZJ se může dále členit na družstva, která nemají právní subjektivitu a řídí se tedy stanovami a dalšími navazujícími normativy KZJ. Rozhodnutí předsednictva a valné hromady KZJ jsou pro ně závazná.
3.2 Orgány KZJ tvoří: – valná hromada KZJ
– předsednictvo KZJ
– revizní komise KZJ
3.3 Orgány KZJ mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné a pracovní orgány.
3.4 Volební období všech orgánů je tříleté.
3.5 Kooptace členů předsednictva a revizní komise může dosáhnout maximálně 40% z počtu volených členů v jednom funkčním období.
3.6 Orgány KZJ jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu s vyjímkou článku 10 odst. 10.1 Stanov
3.7 Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. s vyjímkou článku 10 odst. 10.1 Stanov.
3.8 O způsobu hlasování rozhoduje na svém zasedání příslušný orgán.
3.9 Usnesení valné hromady a předsednictva KZJ, přijaté v souladu se stanovami, jsou závazná pro všechny orgány a členy KZJ.

Článek 4
Valná hromada KZJ

4.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem KZJ.
4.2 Valná hromada se koná vždy na konci tříletého volebního období.
4.3 Mimořádně svolaná valná hromada může být svolána na popud nadpoloviční většiny členů KZJ
nebo nadpoloviční většiny předsednictva KZJ.
nebo nadpoloviční většinou revizní komise KZJ
4.4 Valná hromada: – stanoví základní zásady činnosti KZJ
– hodnotí a schvaluje činnost jí zvolených orgánů
– schvaluje stanovy a další normativy KZJ, jejich změny a doplňky
– volí členy předsednictva a revizní komise KZJ
– v rámci KZJ rozhoduje o čemkoliv, co uzná za vhodné
– závěrem valné hromady je usnesení v písemné formě. Aby bylo usnesení valné hromady závazné, musí být na konci valné hromady zhotoven protokol z jednání. Tento musí obsahovat datum vyhotovení, znění přijatých usnesení, poměr hlasů, kterým bylo usnesení přijato a musí být podepsán přítomným členem předsednictva a přítomným členem revizní komise.

Článek 5
Předsednictvo KZJ

5.1 Předsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem KZJ v období mezi valnými hromadami. Jeho předseda (vedoucí KZJ) je statutárním orgánem.
5.2 Předsednictvo je voleno na valné hromadě KZJ na tříleté funkční období.
5.3 Za svou činnost zodpovídá valné hromadě KZJ.
5.4 Předsednictvo je pětičlenné a obsahuje tyto funkce: vedoucí KZJ ČR (statutární zástupce), zástupce vedoucího, jednatel, ekonom a výcvikář.
5.5 Zasedání předsednictva svolává kterýkoliv jeho člen.
5.6 Předsednictvo svolává valnou hromadu a předkládá na ní návrhy všech normativů ke schválení.
5.7 Předsednictvo zajišťuje finanční prostředky a schvaluje rozpočet pro činnost KZJ.
5.8 Veškeré funkce v předsednictvu jsou dobrovolné a neplacené.

Článek 6
Revizní komise KZJ

6.1 Revizní komisi volí valná hromada. Je tříčlenná a předsedu si volí ze svého středu. Členství v komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu. Předseda komise má právo účastnit se zasedání předsednictva s hlasem poradním.
6.2 Revizní komise kontroluje veškerou činnost předsednictva.
6.3 Revizní komise zodpovídá za svou činnost valné hromadě.
6.4 Nadpoloviční většina revizní komise má právo svolat mimořádně valnou hromadu.

Článek 7
Členství

7.1 Členem KZJ se může stát každý občan ČR, který dosáhl 18 let Spolupráci s mládeží (do 18-ti let) řeší interní směrnice.
7.2 O přijetí člena rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí předsednictva může podat kdokoliv námitky k rukám statutárního zástupce a to v termínu do 30-ti dnů od jeho zveřejnění. O případných námitkách rozhodne následující valná hromada.
7.3 Zrušeno
7.4 Zrušeno
7.5 Způsoby zániku členství: – vystoupením
– zrušením členství
– vyloučením
– úmrtím
7.6 Každý člen může kdykoli ukončit své členství písemným prohlášením doručeným předsednictvu.
7.7 Zrušení členství připadá v úvahu, neplní-li člen své členské povinnosti (placení členských příspěvků, účast na minimálně 60% akcí pořádaných KZJ v jednom roce). Rozhoduje o něm předsednictvo po ověření, nejedná-li se o případ, kdy člen s objektivních důvodů nemůže členské povinnosti plnit (dlouhodobá nemoc, služební pobyt mimo Brno nebo v zahraničí, apod.). Proti rozhodnutí předsednictva může podat kdokoliv námitky k rukám statutárního zástupce a to v termínu do 30-ti dnů od jeho zveřejnění. O případných námitkách rozhodne následující valná hromada.
7.8 Člen může být vyloučen pro: – hrubé porušení stanov
– porušení Zákona na ochranu zvířat
– nemírné požívání alkoholu nebo toxických látek
– po pravomocném odsouzení za úmyslnou trestnou činnost
O vyloučení člena rozhoduje valná hromada, které návrh na vyloučení předkládá kárná komise, jmenovaná předsednictvem zvlášť pro každý jednotlivý případ. Člen musí být nejméně 21 dnů před konáním valné hromady písemně seznámen s důvody, pro které je navrhováno jeho vyloučení, a musí mu být dána možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být vyloučenému doručeno do vlastních rukou. Proti rozhodnutí valné hromady není odvolání. Za doručenou se považuje i korespondence jinak nevyzvednutá v úložní lhůtě. Za den doručení se považuje poslední den úložní lhůty.

Článek 8
Práva a povinnosti členů

8.1 Člen má právo: – volit a být volen do orgánů KZJ
– účastnit se všech akcí KZJ v rámci regulí akce
– dávat návrhy valné hromadě
8.2 Člen je povinen: – jednat vždy čestně v souladu s posláním a úkoly KZJ a řídit se jejími stanovami a normativy
– ve stanoveném termínu platit členské příspěvky
– aktivně se účastnit minimálně 60% akcí KZJ v kalendářním roce

Článek 9
Hospodaření

9.1 Finanční zdroje KZJ tvoří: – členské příspěvky
– dotace a granty
– sponzorské dary
9.2 Za čerpání finančních prostředků, jejich řádné využití zodpovídá statutární zástupce – vedoucí spolu s předsednictvem KZJ. Za vyúčtování zodpovídá statutární zástupce – vedoucí a zpracovává ho ekonom KZJ. Za průběžnou kontrolu zodpovídá revizní komise.
9.3 Plány, rozpočty a vyúčtování jsou všem členům k nahlédnutí.

Článek 10
Podmínky zániku KZJ

10.1 O zániku KZJ může rozhodnout jen valná hromada, jestliže se tak usnese nejméně dvoutřetinová většina účastníků valné hromady nebo rozhodnutím MV ČR.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou KZJ ČR v Brně dne 9.12.2006. Platnosti nabývají dnem jejich registrace u MV ČR. Tímto dnem zaniká platnost předchozích stanov, registrovaných MV ČR dne 28.12.2006, č.j. VS/1-1/61614/05-R.
11.2 Základní výklad stanov přísluší pouze předsednictvu KZJ.
11.3 Úpravy, doplňky a změny stanov má právo provádět pouze valná hromada KZJ.