Řád ochrany zvířat

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU PSŮ
PŘI HODNOCENÍ VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ ORGANIZOVANÉM KYNOLOGICKOU ZÁCHRANNOU JEDNOTKOU ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Čl. 1
Název a sídlo osoby pořádající veřejné vystoupení nebo svod

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro:
Kynologická záchranná jednotka České republiky, o.s. ( dále jen „KZJ ČR“ )
Se sídlem Vlkova 3, 628 00 Brno
IČ 27008517 DIČ CZ27008517
(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor veřejného vystoupení nebo svodu v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu při hodnocení výkonů záchranných psů organizovaném Kynologickou záchrannou jednotkou České republiky, o.s.(dále jen ,,Řád“).

Čl. 2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem svodů a veřejných vystoupení je předvedení a hodnocení výkonu záchranných psů.

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Čl. 3
Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je organizátorem určen vedoucí akce (dále jen ,,pořadatel“).

(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.

(3) Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.
(4) Pořadatel je oprávněn a povinen
a) být přítomen po celou dobu veřejného vystoupení nebo svodu, kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu,
b) mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat,
c) zajistit dostatek kvalifikovaných rozhodčích a personálu. Tyto osoby musí být schopny:
o rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,
o zjistit změny v chování psů,
o určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,
o organizačně zabezpečit ochranu psů při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.

Čl. 4
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu. Maximálně 36 psů všech plemen v jednom dni.

(2) K veřejnému vystoupení nebo svodu lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Kojící a březí feny ve druhé polovině březosti jsou z vystoupení nebo svodu vyloučeny.

(3) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení nebo svodu, je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy. Seznam je k dispozici orgánům veterinární správy na místě konání akce.

(4) Veřejného vystoupení nebo svodu se nemohou zúčastnit
a) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů,
b) psi a feny mladší : 1.stupeň testů 15, 2.stupeň 20 a 3.stupeň 24 měsíců
c) háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na akce, kde je to pořadatelem přímo dovoleno, musí však být drženy a předvedeny odděleně),
d) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
e) psi zjevně útoční, agresivní, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody,
f) psi přepravení na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,
g) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
h) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
i) psi, kteří nebyli na svod připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži.

Čl. 5
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

(1) Cílem předvedení psů je hodnocení výkonu psů. Podle tohoto Řádu není možné provádět jiná veřejná vystoupení, svody a žádné jiné další činnosti, než je hodnocení výkonu.
(2) Veřejná vystoupení nebo svody jsou zkoušky nebo soutěže záchranných psů. Probíhají jak na volném prostranství, v krytých prostorách a terénech určených pro výcvik a soutěže záchranných psů. Tato činnost musí být prováděna tak, aby psu nezpůsobila bolest.
(3) Svody nebo veřejná vystoupení probíhají v jakékoliv denní i noční době. Výkon jednotlivého psa však nesmí převýšit 45 minut jednorázově a 120 min za 24 hod.
Pořadatelé veřejných vystoupeních nebo svodů jsou povinni dbát na to, aby psi po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu nosili obojky nepůsobící jim bolest. Účastníci veřejného vystoupení nebo svodu jsou povinni mít psy po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu pod svým dohledem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru.
(4) Pokud psi nejsou přímo předváděni na veřejném vystoupení nebo svodu, není s nimi přímo manipulováno (tj. není hodnocen jejich výkon), je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně proběhnout, odpočinout, vyvenčit a nakrmit a napojit.

STRUKTURA TESTŮ KZJ ČR

TESTY VSTUPNÍ ST 1, PT 1 věk psa minimálně 15 měsíců
TESTY POSTUPOVÉ ST 2, PT 2 věk psa minimálně 20 měsíců
TESTY VRCHOLOVÉ ST 3, PT 3 věk psa minimálně 24 měsíců

ROZDĚLENÍ A SMYSL TESTŮ

TESTY VSTUPNÍ
ST 1 sutinový test (test vyhledání osob v sutinách) 1. stupeň
PT 1 plošný test ( test vyhledání osob v plochách) 1. stupeň
TESTY POSTUPOVÉ
ST 2 sutinový test 2. stupeň
PT 2 plošný test 2. stupeň
TESTY VRCHOLOVÉ
ST 3 sutinový test 3. stupeň
PT 3 plošný test 3. stupeň

Smyslem testů je prověření psa i psovoda ve vyhledávání osob v určitých podmínkách a terénech ve dne i v noci, ověřit dovednost i ovladatelnost psa a jeho povahové vlastnosti. Jednotlivé testy se skládají ze cviků obratnosti, cviků ovladatelnosti a dvou cviků vyhledání osob v sutinách nebo revírováním. Jeden cvik se provádí ve dne (za světla), druhý v noci (za tmy).
V sutinových testech ( ST) tedy plní psovod se psem v jednom dni cviky obratnosti a vladatelnosti, jeden cvik vyhledání v sutině za světla a druhý cvik vyhledání v sutině za tmy nebo v tmavém prostředí.
V plošných testech (PT) plní psovod se psem v jednom dni cviky obratnosti a ovladatelnosti, jeden cvik vyhledání revírováním za světla a druhý za tmy.

a) CVIKY OBRATNOSTI
OBRATNOST PRO TESTY ST 1 a PT 1
(1) Skok daleký 150 cm ( pro psy do 35 cm kohoutkové výšky 100 cm) jedním směrem
(2) Aport skokem 80cm (pro psy do 35 cm 50 cm) vlastní předmět psovoda
(3) Šplh 180 cm nebo 160cm (překážka typu A) jedním směrem
(4) Kladina pevná s náběhovými prkny jedním směrem
(5) Kladina vysoká se žebříky jedním směrem

OBRATNOST PRO TESTY ST 2 – 3 a PT 2 – 3
(1) Skok daleký 150 cm (pro psy do 35 cm 100cm) jedním směrem
(2) Aport skokem 80 cm (pro psy do 35cm 50cm) vlastní předmět psovoda
(3) Šplh 180 cm nebo 160cm (překážka typu A) oběma směry
(4) Kladina pevná s náběhovými prkny oběma směry
(5) Kladina vysoká se žebříky oběma směry

b) POPIS PROVÁDĚNÍ CVIKŮ OBRATNOSTI
Skok daleký – Pes na povel psovoda překonává překážku 30 cm vysokou, 100 cm širokou a 100-150 cm dlouhou s nastavitelnou vzdáleností. Překážka sestává z pevných postranic a s pohyblivými textilními tkalouny, přes které pes skáče.
Aport skokem – Ze základního postoje odhazuje psovod libovolný praktický předmět (rukavice, čepice) přes 80 nebo 50cm vysokou překážku. Horní část překážky je opatřena pružnou částí (např. molitan).Zvukový povel ke skoku a přinesení lze dát, až když předmět leží v klidu. Pes, který sedí vedle psovoda, musí na povel rychle a přímým směrem přeskočit překážku, běžet k předmětu, uchopit jej a ihned skokem zpět přinést. Pes si sedá těsně před psovoda a drží předmět tak dlouho, dokud mu jej psovod se zvukovým povelem neodebere. Na další povel si pes sedá k noze psovoda.
Šplh psa – Pes na povel psovoda překonává překážku typu A buď 160 nebo 180 cm vysokou a 100 cm širokou. Překážka je tvořena dvěma prkennými stěnami spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny asi 120 cm. Horní část překážky musí být opatřena pruhem gumy nebo koberce, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa. Povrch obou šikmých stěn je pokryt protiskluzovou úpravou (koberec) a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími oporu.
Kladina pevná – Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou koncích kladiny v úhlu 45 stupňů. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou..
Kladina vysoká se žebříky – Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu 45 stupňů. Nášlapné příčky žebříků jsou opatřeny protiskluzovou úpravou.

c) CVIKY OVLADATELNOSTI
OVLADATELNOST PRO TESTY ST 1-3 a PT 1-3
(1-2) Ovladatelnost psa a reakce na stížené podmínky a hluky
( 3 ) Vysílání psa na cíl
( 4 ) Přivolání
( 5 ) Odložení

d) POPIS PROVÁDĚNÍ CVIKŮ OVLADATELNOSTI
Ovladatelnost psa – Provádí sena vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval psovoda ve vzdálenosti 10 cm od jeho levé nohy při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Psovod dává psu povel při každém vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Při obratech se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé disciplíny. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obejitím nebo přiřazením zepředu. Vodítko drží psovod volně prověšené v levé ruce.
Ovladatelnost se provádí v prostředí odpovídajícím typu testu. ST – tak aby psovod se psem předvedl chůzi přes položená prkna, panely, pískem apod., PT – v trávě, řídkým křovím, muldami,…Během ovladatelnosti se prověřuje reakce na hluky (míchačka, motor, píšťalka, siréna,…).
Vysílání psa na cíl – Pes na povel psovoda za chůze vybíhá do udaného směru na pevný bod vzdálený 15 – 25 m. Cílem je udané místo, podle typu testu. ST – bedna, hromada písku apod,. PT – dostatečně široký nízký pařez, holina v lese,… Pokud musí pes na cíl vyskočit, není vyšší než 80cm (malá plemena 50cm).
Přivolání psa – Přivolání psa patří k nejzákladnějším prvkům výcviku. Při zkouškách se provádí varianta „Ke mně“, kdy pes předsedá před psovoda s následným přisednutím k noze psovoda, nebo varianta „K noze“, kdy pes přibíhá rovnou k noze psovoda. Cílem cviku je, aby pes na daný povel okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Přivolání se provádí jako součást cviku „vysílání psa“ a navazuje na něj.
Odložení psa na místě – Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Není však chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.Umístění psovoda je v předepsané vzdálenosti čelem ke psu. Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti 15-20 kroků. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předmět, které by jej ovlivnil k setrvání na místě. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti (asi 5 minut). Pro cvik odložení jsou na cvičišti vyznačena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

VYHLEDÁVÁNÍ OSOB V SUTINÁCH A PLOCHÁCH

Vyhledávání osob v sutinách pobořených domů – Průzkum prostorů imitujících budovy po zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů a zároveň být ale pro pohyb psů zcela bezpečný (bez střepů apod.). Pes opatřený ochrannou dečkou s rolničkou a svítilnou prohledává podle pokynů psovoda hromady sutin a čichem zjišťuje místa zavalených úkrytů osob. Nalezené osoby označuje hrabáním a štěkotem. Při vyhledávání může být pes vybaven i ochrannými návleky na nohách (tzv. botičkami). Pro práci v temných prostorech (sklepy apod.) musí být pes vybaven lehkou výkonnou svítilnou, umístěnou na obojku pod krkem psa (např. cyklistická čelovka). Svítilna musí dostatečně osvětlovat terén před psem, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.

Vyhledávání osob revírováním v přírodním terénu – Pes podle pokynových i zvukových povelů vydávaných psovodem prohledává postupně přírodní terén s ukrytými osobami. Účelem cviku je, aby pes vyhledal předepsaný počet pomocníků ve vymezeném prostoru a ve stanoveném limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost, který je pro člověka nepřehledný. Pomocníci (figuranti) jsou vybaveni ochranným oděvem, který se nesmí barevně odlišovat od terénu (maskáče apod.).

Označování osob – Účelem cviku je, aby pes nalezl úkryty všech pomocníků a svým chováním psovodovi tato místa co nejpřesněji označil. Pes ukryté pomocníky oznamuje štěkotem. Nalezené osoby nesmí napadat, obtěžovat je či od nich odbíhat. Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání na místě úkrytu. Pokud pes označuje úkryt pomocníka, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat až do příchodu psovoda. Jakmile pes značí úkryt, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně doplňuje, o jaký druh nálezu se jedná (živá osoba ve výšce apod.). Pak na pokyn rozhodčího odchází k místu úkrytu osoby.

ST – 1
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 2 – 4 pohřešovaných osob zavalených v sutinách v časovém limitu.
Terény mají rozměr cca 600m čtverečních.
Pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 1:1, 2:2)).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Minimální přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.

ST – 2
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 2 – 5 pohřešovaných osob zavalených v sutinách v časovém limitu.
Terény mají rozměr cca 800m čtverečních.
Pohřešované osoby se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (např. i 0:5 nebo 2:2 ) 1-2 m pod úrovní terénu.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Minimální přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.

ST – 3
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 3 – 6 pohřešovaných osob zavalených v sutinách v časovém limitu.
Terény mají rozměr cca 1000 m čtverečních.
Pohřešované osoby se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru 1- 3m pod úrovní terénu.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 40 minut. Minimální přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.

PT – 1
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 2 – 4 pohřešovaných osob umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény mají rozměr cca 3 hektary. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body).
Pohřešované osoby jsou umístěny ve dvou různých terénech tak, aby nebyly zjistitelné zrakem v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 1:1, 2:2).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.

PT – 2
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 2 – 5 pohřešovaných osob umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény s obtížně prostupným porostem mají rozměr cca 4 hektary. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body).
Pohřešované osoby se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru. Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 35 minut. Minimální přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.
PT – 3
Cílem tohoto cviku je provést vyhledání 3 – 6 pohřešovaných osob umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény s obtížně prostupným porostem mají rozměr cca 5 hektarů. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body).
Pohřešované osoby se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru. Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, příležitostně i ve výšce (koruna stromu, posed).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 40 minut. Minimální přestávka na odpočinek mezi oběma cviky vyhledání (za světla a za tmy) je 60 minut.

Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

1) Pro výstroj psa jsou používány tyto pomůcky:
obojek hladký řetízkový – kovový řetízek z oček 10 x 20–60 mm, délky v závislosti na velikosti psa, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem s mechanickým omezením úplného zatažení smyčky,
obojek široký – měkká kůže nebo tkanina šířky podle velikosti plemene, s kovovými kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou, používá se při přesunech psa,
vodítko krátké – popruh nebo kůže o šířce 20–25 mm, minimálně 2 mm silný, délky cca 100 cm, připínání řešeno otočnou vypouštěcí karabinou,
vodítko dlouhé – lehké plátěné vodítko délky 10 m, používá se při vyhledávání osob
postroj stopovací – 3 kožené pásky, vzájemně propojené na zádech, prsou a hrudi, kolem hrudi nastavitelný pásek zapínaný na přezku, na hřbetě s kovovým kroužkem o průměru 30 mm pro připínání vodítka, používá se pro stopování,
náhubek – měkký kožený nebo textilní, fixovaný koženým páskem v horní části, která dosedá na hřbet nosu, vypodložený plstí, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy konkrétního psa, při výcviku se nepoužívá, ale je nutný ve výbavě z hlediska předpisů veřejné hromadné přepravy,
dečka ochranná – dva trojúhelníky z měkké kůže opatřené symboly červeného kříže spojené měkkými popruhy chránící tělo psa při prohledávání terénu nebo sutin, součástí dečky je rolnička pro indikaci pohybu psa terénem, používá se pro vyhledávání v sutinách a v terénu,
čelová svítilna – běžná cyklistická svítilna používaná psovodem při snížené viditelnosti, stejná svítilna se navléká psovi na krk s umístěním vespod, aby bezpečně osvětlovala psovi terén při pohybu v temných prostorách,
ochranné botičky – měkké plstěné návleky na nohy, chránící tlapky psa podle velikosti plemene při pohybu terénem, ve kterém nelze zcela vyloučit možnost drobného zranění, použití podle úvahy psovoda,
misky na jídlo a vodu – plastové, chromované nebo skládací ze speciální tkaniny pro každého psa zvlášť,
kartáč na srst nebo hřeben – podle plemene psa a druhu jeho srsti,
bederní ledvina – nosí psovod kolem pasu s předepsaným vybavením, především s plastovou lahví s vodou s patentním uzávěrem pro psa k okamžitému použití během výcviku a lékárničkou první pomoci.

2) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není povoleno používat:
a) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a obojky které vydávají elektrický impuls,
b) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
c) poškozenou výstroj (vodítka, obojky, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,
d) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz a apod. k uvazování psa.
Čl. 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení

Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí po celou dobu pořádání veřejného vystoupení nebo svodu:
a) vhodné místo pro vykládání zvířat – tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostředků mohly způsobit poranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu,
b) dostatek čerstvé vody pro napájení psů – dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, za kterou je považována voda neohrožující zdravotní stav psa. Tímto zdrojem může být vodovodní přípojka na veřejný či jiný vodovod a nebo voda přivezená např. v cisternách. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na 5 l na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy, musí být výrazně označené a snadno dostupné,
c) aby prostor pro psy minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), pokud se takové vyskytují, zajistí jejich odstranění před zahájením akce,
d) vymezení vhodného prostoru pro předvádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),
e) zabezpečení psů před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, tj. zajistí prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při náhlých výrazných změnách počasí, při silném dešti nebo větru – zajistí přístup do krytých prostorů. Pokud toto není možné, akci neprodleně ukončí,
f) místo k odpočinku psů (stín, ochrana před deštěm) a to buď v prostorách konání veřejného vystoupení nebo svodu, či mimo ně. Na takových plochách mají psi možnost odpočívat na podložkách, nebo v odkládacích boxech. Je třeba oddělit místa pro odpočívající psy od míst, kde dochází k možnému kontaktu s návštěvníky akce.
g) dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být zřetelně označena a dobře přístupná všem psům, zejména v halách. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu akce a po skončení jejich asanaci,
h) udržování čistoty všech prostor, v případě uzavřených prostor zajistí jejich větrání a objem vzduchu tak, aby byly přiměřené počtu psů a účastníků a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti),
i) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob, zajistí případně prostory tak, aby bylo zabráněno úniku psů,
j) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,
k) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče a první pomoci psům, pokud dojde k nečekané události.

Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu:
– mít psa pod svým dohledem,
– zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska, napáječka,…), případně krmení a prostředky pro podávání krmení po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu,
– zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení podle zvyklosti psa, podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy).
– jestliže je veřejné vystoupení nebo svod vícedenní, tráví psi noc se svými psovody, a to buď
v ubytovně nebo ve vlastním stanu či obytném přívěsu, vždy ale tak, aby pes nebyl sám a byla zabezpečena jeho pohoda

Čl. 8
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení nebo svod zvířat

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
a) Přeprava autem
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 – 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.
b) Přeprava v přívěsných vozících aut
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 8 odst. 2 písm. a).
c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu
Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 8 odst. 2 písm. f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 8 odst. 2 písm. a). Box musí být zajištěn proti pohybu po vozidle.
d) Přeprava hromadnou dopravou
Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.
e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka
Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.
f) Letecká přeprava
Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.
(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
(4) Během vykládky psů s nimi musí být zacházeno šetrně.
(5) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se chovateli prokáží služebním průkazem.

(2) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

(3) Pořadatel akce zabezpečí na veřejném vystoupení nebo svodu psů dostatečný prostor pro veterinární přejímku psů.
Veterinární lékař bude vykonávat veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl dostavit do místa konání veřejného vystoupení nebo svodu do 10 minut. Pořadatel akce může rozhodnout o trvalé přítomnosti veterinárního lékaře.

Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod;
c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným;
g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
h) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Čl. 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu a vyřazení účastníka a jeho zvířete z veřejného vystoupení nebo svodu

Pořadatel je oprávněn a povinen
a) z důvodů ochrany psů ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,
b) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení nebo svod, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení psů,
c) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů, byli vyřazeni z veřejného vystoupení nebo svodu,
d) při výrazném zhoršení klimatických podmínek, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy, je pořadatel povinen po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) a veterinární službou veřejné vystoupení nebo svod přerušit, případně i ukončit (např.: silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.),
e) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení psů,
f) vyloučit psa z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto psa projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení psa,
g) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a jejího psa z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu psů vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (Krajská veterinární správa). Za takové chování se považuje zejména:
o použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping,
o nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,
o pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,
o použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,
o jakékoliv bití psů
o používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,
o zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně.

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

Tento řád byl schválen Ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 6. 5. 2008 v Praze
Číslo jednací : 17708 / 2008 – 10001

Požádat o pomoc