Zkušební řády a testy

Odkazy na zkušební řády a testy


Rozdělení zkoušek podle ZŘ IPOR

  1. Zkoušky národní posuzované národním rozhodčím
  2. Zkoušky národní posuzované mezinárodním rozhodčím
  3. Mezinárodní zkoušky IRO

Všechny tyto akce se mohou konat (a často se také konají) jako soutěže. Co vyplývá pro psovody, kteří splní limity na některé z těchto akcí?

  1. Zkouška splněná u národního rozhodčího (doma nebo v kterékoliv členské Národní organizaci IRO) opravňuje psovoda se psem nastoupit příště kdekoliv a na jakékoliv akci na zkoušku vyššího stupně. Viz zkušební řád IPOR strana 4, odstavec Pořádání zkoušek, věta: Výsledky zkoušek si vzájemně uznávají všechny národní organizace FCI a IRO. Pokud je na takovéto akci splněn stupeň B (stopy, plochy či sutiny) nebo C (voda), není takto splněná zkouška kvalifikační pro Mistrovství světa IRO.
  2. Zkouška splněná na národní akci u mezinárodního rozhodčího má ve všech směrech stejnou platnost jako v prvním případě, ale navíc může být kvalifikační pro Mistrovství světa IRO.
  3. Mezinárodní zkoušky IRO jsou akce, kam jsou delegováni mezinárodní rozhodčí sekretariátem IRO a každý psovod na nich může dvakrát úspěšně splnit každý stupeň v každé kategorii. Úspěchy na těchto zkouškách jsou IRO ohodnoceny v příštím roce.

Upozornění:
Na některých akcích v jiných zemích se stává, že sbor rozhodčích je složen například ze dvou mezinárodních a jednoho národního rozhodčího. I když tento posuzuje třeba jen jednu z disciplin, je splněná zkouška na této akci brána jako zkouška z odstavce 1.


Testy KZJ ČR

Testy KZJ ČR jsou bodovaným přezkoušením psovoda se psem, které posuzují vždy dva rozhodčí KZJ ČR a nastoupit na ně může každý psovod, který je členem IRO nebo FCI.
Zapisují se výhradně do pracovní knížky IRO, pokud ji psovod nemá, obdrží pouze potvrzení o splněném testu.

Druhé stupně testů jsou jedním z kvalifikačních předpokladů  pro přihlášky na atesty Ministerstva vnitra ČR v dané kategorii pro členy KZJ ČR.

Požádat o pomoc