Stanovy IRO

STANOVY MEZINÁRODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE IRO

Vydání z roku 2006

I.    Odstavec
Všeobecná ustanovení

§1
Jméno, poslání, sídlo

1.1        Mezinárodní  organizace záchranářské kynologie(dále označována zkratkou IRO) je celosvětové sdružení národních organizací provozujících činnost záchranářské kynologie.

1.2        Organizace byla založená 18.května 1993 má své sídlo v Rakousku 4161 Ulrichsberg, Lichtenberg 89 a provádí svou činnost na celém světě .

§2
Zásady činnosti a účel organizace

2.1       Slouží jako zastřešující orgán národních členských organizací celého světa. Pro  záchranu života a zdraví lidí v nouzi použije všech dostupných prostředků, bez nároku na zisk.

2.2       Prostředky IRO mohou být použity pouze pro účely určené stanovami. Žádná osoba, či instituce nesmí být výlohami, které jsou účelu IRO cizí, nebo nepoměrnými náhradami, zvýhodňována.

2.3       Se všemi svými prostředky, které má k dispozici, se IRO staví do služeb lidem v nouzi, bez ohledu na jejich finanční možnosti,sociální postavení, národnost, rasu, víru nebo politické přesvědčení.

2.4       Důležitá povinnost členů je dodržovat zákony a přepisy na ochranu zvířat při chovu psů. Zejména se vyvarovat přestupků proti obchodu se psy.

§3
Prostředky k dosažení účelu a úkolu

3.1         Účel, ideové a materiálové prostředky IRO jsou v následujících odstavcích.

3.2         Jako ideové prostředky slouží:
a)      IRO podporuje výměnu informací k nasazení pro zajištění koordinace.
b)      Informuje úřady a ostatní pomocné a záchranné organizace o možnostech nasazení a výkonnosti záchranářů psovodů a jejich psů.
c)      Koordinace a provádění mezinárodního nasazení.
d)      Stanovení stejných podmínek zkoušek psovodů-záchranářů, záchranných psů, jakož i osob zkouškami se zabývajících.
e)      Výběr a stanovení mezinárodních rozhodčích záchranářské kynologie (dále označovaných zkratkou LRRH) a zabezpečení jejich další přípravy.
f)        Dozor nad dodržováním mezinárodního zkušebního řádu pro záchranářskou kynologii (IRO-R).
g)      Zastupování zájmu záchranářské kynologie před úřady a všemi institucemi.
h)      Ve všech zemích nastolit spolupráci organizací zabývajících se pomocí při katastrofách.Spolupracovat s jinými mezinárodními organizacemi, OSN a FCI.
i)       Provádění akcí, které slouží k přezkoušení stupně výcviku záchranářů-psovodů se záchrannými psy. Akcemi se rozumí zejména národní a mezinárodní jednodenní a týdenní nácviková soustředění, národní a mezinárodní zkoušky, mistrovství a soutěže.
j)        Provádění symposií, výcvikových soustředění, školení, kurzů a cvičení, které slouží k výcviku a zdokonalování k zajištění toho nejlepšího nasazení záchranářů-psovodů a záchranných psů.

3.3             Povinností všech členů je pečovat řádně o psy a dodržovat požadavky k ochraně zvířat před týráním, jakož i všechny předpisy tomuto odpovídající. Zejména pak se vyvarovat zjištění přestupků proti zákazu obchodu se psy.
a)     Provádění propagandy všeho druhu za účelem seznamování veřejnosti s vycvičeností a připraveností k nasazení IRO a jeho NRO. Zejména se to týká rozšiřování brožur a ostatních tiskovin, ať již za úhradu či bezplatně.
b)      Pomocí informací a reklamy získat finanční prostředky(např. od členů, sponzorů atd.)
c)      Členské příspěvky
d)      Dotace veřejných organizacích
e)      Dary, dědictví a jiné věnování
f)       Výnosy z vlastních akcí, tiskovin a prodeje dalších propagačních materiálů (odznaky, nálepky, zapalovače, přívěsky, trička, tužky atd.)
g)      Příjmy ze symposií, publikací výcvikových akcí a dokumentací
h)      Jiné příjmy

§4
Právní podklady

4.1           Právními podklady IRO jsou stanovy, řády a usnesení shromáždění delegátů, sloužící k naplnění stanovených úkolů. Řády a usnesení nesmí být v rozporu se stanovami.

4.2           Změny stanov nesmí být řešeny uspěchaně. Navrhovaný text změny se spolu s pozváním musí předem předložit k jednání:
a)      národním záchranářským kynologickým organizacím
b)      předsednictvu s pozváním k seznámení.
Ke schválení změn stanov je potřeba 2/3 většina hlasů přítomných delegátů s právem  hlasovacím.

4.3.         Ve druhém pořadí za stanovami jsou zařazeny řády k výcvikové a zkouškové činnosti, jakož  i činnosti rozhodčích a sekretariátu. Tyto jsou navrhovány ke schválení předsednictvem shromáždění delegátů. K jejich schválení nebo změnám stačí prostá většina hlasů přítomných delegátů s právem hlasovacím.

II.   Odstavec           
Členství

§5
Členění organizace

5.1           Členem IRO může být z každého státu v více organizací (NRO) Každá organizace musí být samostatným subjektem.

5.2           Členy IRO jsou samostatné národní záchranné kynologické organizace.

a)      Organizace musí být oficiálně registrovaná ve své zemi
b)      Je ustanovená nejméně 3 roky
c)      Má nejméně 6 psů se zkouškami dle IPO-R, skupiny F, FL nebo T stupně A, nebo skupiny L nebo W stupně B .
d)      Má nejméně 3 týmy se složenými IRO testy nasazení.

5.3          Členy IRO jsou samostatné záchranné kynologické organizace, nebo jsou součástí záchranné služby, nebo kynologické organizace, která se zabývá výcvikem záchranných psů.

a)      Oficiálně registrovaná organizace ve svém státě
b)      Je ustanovená nejméně jeden rok
c)      Má nejméně 6 psů se zkouškami dle IPO-R skupiny F, FL nebo T stupně A, nebo skupiny L nebo W stupně B

5.4           Členy IRO jsou asociace, které jsou státní a soukromé organizace s humanitárními cíly, organizace podporující záchranné psy, jiné kynologické organizace nebo samostatné organizace záchranných psů, které nesplňují kritéria v §5,2 b – d nebo 5,3 b – c.

a)      Jedná-li se přitom o soukromou organizaci, musí se prokázat oficiální registrací ve svém státě.

5.5            Hodnocení členů dle § 5.2, § 5.3 a § 5.4 se sleduje ve dvouletém období přes předsednictvo IRO s ohledem na kritéria v příslušných paragrafech.

5.6.           Vstupující členové do IRO mohou být fyzické i právnické osoby.

§6
Přijímání členů

6.1           Písemné žádosti německy nebo anglicky se zasílají na sekretariát IRO.

Přílohy k žádosti o přijetí:

a)      Stanovy NRO, případně výpis z  z registrace organizace
b)      Seznam členů předsednictva s podpisy
c)      Usnesení členské schůze o vstupu do IRO
d)     Doklad o stavu vycvičenosti záchranných psů

6.2            Po ověření rozhodne představenstvo o návrhu. Návrh může být odmítnut bez udání důvodu.

6.3            Přispívající členové získávají členství svým podpisem na přihlášce po úhradě prvého členského příspěvku.

§7
Práva a povinnosti člena

7.1             Stanovy, řády a usnesení IRO, jakož i jeho orgánů, jsou pro NRO a jejich členy závazná.
7.2             Své finanční závazky vůči IRO musí NRO plnit ve stanovené lhůtě bez odkladu, tak jak je uvedeno v písemných podkladech požadavku předsednictva.
7.3             Při upomínce na nedoplatek členského příspěvku a nedodržení termínu platby mohou být usnesením předsednictva pozastavena členská práva NRO a jejich členů.
7.4             Náklady vzniklé IRO upomínáním a vymáháním nesplněných finančních závazků jdou k tíži meškajícího plátce.
7.5             Asociovaní členové mají právo účasti na shromáždění delegátů, nemají však právo hlasovací. Pro lepší příjem informací mohou na toto shromáždění vyslat delegáta.
7.6             Přispívající členové mají aktivní nebo pasivní volební právo. Na shromáždění delegátů jsou zváni bez práva hlasovacího. Mají právo účasti na všech akcích a cvičeních, pokud se řídí pokyny příslušného vedoucího.

§8
Členské příspěvky

8.1           NRO platí IRO roční příspěvek. Stanovení tohoto příspěvku, jakož i výši případných poplatků, stanovuje shromáždění delegátů.

8.2           Všechny NRO mají stanoven roční příspěvek ve stejné výši. Jeho úhradu je nutno provést do 31.1. každého roku.

8.3      O úhradu příspěvků NRO, které jsou přijaty v průběhu roku, rozhoduje předsednictvo svým usnesením.

§9
Ztráta členství

9.1          Členství NRO zaniká vystoupením, vyškrtnutím, vyloučením, rozpuštěním NRO nebo IRO.
9.2          Vystoupení NRO z IRO se může uskutečnit jen k 31. prosinci příslušného roku. Předsednictvu toto musí být oznámeno nejméně 3 měsíce předem. Pokud žádost o výstup přijde později, možno jej uskutečnit až v dalším výstupním termínu.

9.3           Rozhodnutím předsednictva je ukončeno členství vyškrtnutím té NRO, která po trojí upomínce, v době delší šesti měsíců, neuhradí členský příspěvek. Povinnost úhrady dlužného členského příspěvku zůstává tímto nedotčena.

9.4            Vyloučení NRO může uskutečnit předsednictvo, pokud zjistí:
a)      Opětovné jednání proti zájmům IRO
b)      Úmyslné, nebo hrubé , nebo několikeré porušení stanov nebo řádů IRO a jeho orgánů.
c)      Přestupky nařízení k ochraně zvířat a jiných pravidel, která nejsou v jednotě se zájmy IRO. Proti vyloučení je možné odvolání ke shromáždění delegátů. Až do jejího rozhodnutí jsou členská práva pozastavena.

9.5             U přispívajících členů zaniká členství zastavením příspěvkové činnost, nebo sdělením vystoupení na IRO.

III.        Odstavec           
Orgány organizace

§ 10
Druh orgánů

10.1          IRO má následující orgány :
a)      Shromáždění delegátů
b)      Předsednictvo
c)      Prezidium
d)      Technická komise
e)      Právní komise

§11
Shromáždění delegátů

11.1          Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem IRO. K úkolům shromáždění delegátů náleží zejména:
a)      Přijetí zprav předsednictva a funkcionářů pověřených plněním zvláštních úkolů.
b)      Rozhodování o návrzích na změnu stanov.
c)      Schvalování, jakož i rozhodování o návrzích na změny řádů.
d)      Rozhodování o ostatních návrzích.
e)      Určování členských příspěvků.
f)       Úlevy, odvolání a volky členů orgánů.
g)      Určení místa a termínu příštího řádného shromáždění delegátů.

11.2          Shromáždění delegátů se skládá z:
a)      Delegátů NRO
b)      Předsednictva
c)      Prezidia

11.3          Shromáždění delegátů se schází v návaznosti na některé mezinárodní akci IRO, např. mezinárodní symposium záchranářské kynologie nebo při mistrovství světa IRO. Konání shromáždění delegátů je nejméně 12 týdnů předem vyhlášeno a prostřednictvím předsednictva nejméně 8 týdnů před datem konání písemně svoláno.

11.4           Každá NRO s právem hlasovacím má na shromáždění jeden hlas. Přenesení hlasu na jinou NRO není možné.

11.5           Členové předsednictva mají i ve zdvojených  funkcích pouze jeden nepřenosný hlas. Toto hlasovací právo končí uvolněním z funkce, která má být obsazena.

11.6           Návrhy o shromáždění delegátů musí být s podrobným zdůvodněním písemně ve čtyřech zhotoveních předloženy sekretariátu IRO nejpozději 6měsíců před konáním. Později došlé návrhy mohou být projednány pouze jako naléhavé.
Návrhy mohou předkládat:
a)      NRO
b)      Předsednictvo
c)      Presidium
Návrhy NRO jsou rozesílány společně s ostatními podklady. Každý člen předsednictva obdrží zvlášť po jednom zhotoveni.

11.7           Nejméně 8 týdnů před termínem konání jsou podstatné podklady ke shromáždění delegátů, spolu s návrhy podanými do stanovené lhůty, rozeslány účastníkům (§11 odst.2).

11.8            Za účelem dodržení stanovené lhůty je rozhodující datum podacího poštovního razítka. Týká se § 11.3 a 11.7.

§12
Předsednictvo

12.1          Předsednictvo IRO, jako vedoucí orgán, plní úkoly vyplývající z rámce jakož i smyslu stanov, řádů a závěrů shromáždění delegátů. Předsednictvo se dělí na:
a)      Předsednictvo
b)      Prezidium
Tyto jednotlivé výbory jsou usnášení schopné, je-li přítomna polovina jejich členů.

12.2          Prezidium vyřizuje běžné záležitosti IRO a je složeno z:
a)      Prezidenta
b)      1.Viceprezidenta
c)      2.Viceprezidenta

12.3          Prezident zastupuje IRO jak uvnitř, tak i navenek. V případě, že nemůže funkci vykonávat, zastupuje jej 1., případně nebo 2. Viceprezident.

12.4          Předsednictvo je složeno z:
a)      prezidia
b)      referenta pro otázky nasazení
c)      referenta pro styk s veřejností
d)      referenta pro věci finanční
e)      referenta pro výcvik a rozhodčí záchranářské kynologie dle něho zpracovává rozdělení úkolů, jakož i zastupitelnost jednotlivých funkcí.

12.5          Schůze předsednictva se konají dle potřeby. Musí být svoláno, pokud o toto požádá 1/3 jeho členů.

12.6          Předsednictvo je zmocněno pověřit komise plněním zvláštních úkolů a tyto jim ukládat. Závěry jsou předkládány následnému shromáždění delegátů.

§13
Revizoři účtů

13.1          Shromážděním delegátů jsou vždy na dobu 4 let voleni dva revizoři účtu. Znovu zvolení je možné.

13.2          Revizorům účtu přísluší běžná kontrola činnosti sekretariátu a účetní uzávěrky. O výsledku informují shromáždění delegátů.

§14
Technická komise

14.1          V péči členů technické komise je zprostředkování kontaktů k NRO za účelem předávání nových poznatků a jejich okamžité využívání.

14.2          Technická komise se skládá z:
a)   1. Místoprezidenta
b)   Referenta pro otázky nasazení
c)   Referenta pro výcvik a rozhodčí záchranářské kynologie
Předsedou technické komise je 1. místopředseda eventuelně zástupce předsedy je referent pro otázky nasazení.

14.3          Členové technické komise si uzpůsobují rozdělení úkolů, jakož i zastupitelnost jednotlivých funkcí ve své vlastní příslušnosti dle řádu technické komise.

§15
Právní komise

15.1         Členové právní komise mimo jiné prověřují všechny přijímané návrhy od NRO. Přezkušují všechny přijímané návrhy od NRO. Přezkušují všechny právní záležitosti z hlediska dodržení práva.

15.2         Právní komise se skládá z:
a)      2. místoprezidenta
b)      referenta pro styk s veřejností
c)      referenta pro věci finanční

15.3         Členové právní komise si uzpůsobují úkoly a jejich rozdělení, jakož i zastupitelnost jednotlivých funkcí, ve své vlastní příslušnosti dle řádu právní komise.

IV. Odstavec
Hospodaření

§16
Stanovení náhrad

16.1          Ve všech funkcích IRO je činnost jednotlivých členů čestnou funkcí.

16.2          Výdaje, které vzniknou výkonem funkce nebo plněním úkolů a jejichž plátce je IRO, mohou být na požádání uhrazeny až do výše skutečně vzniklých nákladů.

16.3          Rozsah a výšku výdajů prostřednictvím IRO je nutno ujasnit před plněným úkolem, pokud není předložen písemný požadavek.

V. Odstavec
Závěrečná ustanovení

§17
Usnesení, volby funkční období

17.1          Shromáždění delegátů, svolané dle stanov, je usnášení schopné.

17.2          Usnesení orgánů a výborů IRO jsou přijímána většinou odevzdaných platných hlasů. Zdržení se hlasování se považuje za neplatné. Při rovnosti hlasů se řešený problém zamítá.
17.3          Z každé schůze se zhotovuje zápis, který se v průběhu osmi týdnů zasílá všem účastníkům. V následující schůzi je na požádání zápis přečten a po schválení je podepsán zapisovatelem a předsedajícím.

17.4          Při schvalování usnesení předsednictva je zdržení se hlasování nepřípustné.

17.5          Funkční období v IRO je čtyřleté. Funkcionáři setrvávají ve svých funkcích až do nově provedených voleb. Do funkcí v působnosti IRO mohou výt voleni jen členové NRO.

17.6          Opustí-li člen předsednictva předčasně svůj úřad, pověří předsednictvo jeho vedení jiného člena až do příštího shromáždění delegátů, pokud se tak nestane v době kratší šesti měsíců před novými volbami.

17.7          O průběhu shromáždění delegátů se vyhotovuje zápis prostý jakýchkoliv stanovisek. Zápis podepisuje zapisovatel a vedoucí shromáždění. Jednotlivosti se řídí jednacím řádem.

17 8     Zápis ze shromáždění delegátů obdrží po jednom vyhotovení v průběhu šesti týdnů všechny NRO a členové předsednictva. Zápis se považuje za schválený, není-li do osmi týdnů po jeho rozeslání, vznesena proti němu opodstatněná námitka. Takto musí výt do této lhůty doručena sekretariátu IRO.

§18
Disciplinární opatření

18.1          IRO je na základě usnesení oprávněna přijímat vůči NRO a funkcionářům disciplinární opatření a to v případech:
a)         vystupování, které poškozuje zájmy organizace;
b)         hrubého porušení stanov, řádů a usnesení IRO.
Disciplinární tresty jsou:
a)         napomenutí
b)         důtka
c)         zbavení funkce v rámci IRO
d)         pozastavení členských práv na určenou dobu
e)         vyloučení z IRO

18.2          Disciplinární tresty mohou být udělovány jednotlivě, nebo i společně. Udělování disciplinárních trestů provádí předsednictvo, aniž by ostatní organizace s nimi byly obeznámeny.

§19
Smírčí soud

19.1          Ve sporech, týkající se klubové činnosti, rozhoduje smírčí soud.

19.2          Smírčí soud je složen z pěti zástupců členských organizací. Je tvořen tím způsobem, že každá ze sporných stran v  průběhu 42 dnů jmenovitě nahlásí předsednictvu dva členy jako smírčí rozhodčí. Součástí předsednictva smírčího soudu je jako pátý člen předseda právní komise. Je-li IRO přímým účastníkem sporu, mohou čtyři jmenovaní smírčí rozhodčí mezi sebou zvolit předsedu. Při rovnosti hlasů rozhodne los.

19.3          Smírčí soud vyhlašuje svá rozhodnutí za přítomnosti všech svých členů, přijaté většinou hlasů. Rozhoduje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

§20
Výbory, řády, ustanovení

20.1          Za účelem řešení specifických a rozsáhlých požadavků, mohou být tvořeny odborné výbory s určenými úkoly a ohraničenou pravomocí. Jednotlivosti se řídí příslušným řádem, Členové těchto výborů jsou na návrh předsednictva voleni shromážděním delegátů.
20.2          Při sestavování těchto stanov zůstává následující ustanovení proti stanovám v platnosti: Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R), který byl přijat v průběhu sestavování těchto stanov.

20.3          Následující řády, po jejich zpracování, budou předloženy ke schválení shromáždění delegátů. Jejich platnost bude oproti stanovám po jejich schválení.
a)       Jednací řád (IRO – GO)
b)       Řád technické komise (IRO-OTK)
c)       Řád právní komise (IRO-ORK)
d)       Řád pro rozhodčí záchranářské kynologie (OLR RH)

§21
Zrušení organizace

21.1          O zrušení IRO může rozhodnou jen k tomuto účelu svolané shromáždění delegátů. Pozvání na toto shromáždění delegátů musí být zasláno předem, ve lhůtě nejméně osmi týdnů. Návrh na zrušení musí být obsahem programu.

21.2          Rozhodnutí o zrušení musí být schváleno většinou 3/4 přítomných oprávněných voličů shromáždění delegátů.

21.3          Při rozpuštění IRO připadá zbylý majetek výhradně k veřejně prospěšným, dobročinným nebo náboženským účelům ve smyslu §§34ffBAO k užití.

21.4          Rozhodnutí o dalším použití majetku IRO mohou být uskutečněna až po schválení příslušných finančních úřadů.

21.5          Prezidium, které se v této době nachází ve funkci, provádí likvidaci organizace v úloze likvidátorů.

Předložené znění stanov IRO bylo schváleno shromážděním delegátů v roce 2006 v LANDQUARTU, ŠVÝCARSKO.

Dr. Wolfgang Zörner
Prezident pro IRO

Změny a dodatky přeložil p. Alfred Gutter, s použitím překladu předešlých stanov pana Ferdinanda Rittera.

V Brně 15.3.2007

Požádat o pomoc